Richtlijnen voor auteurs

Print pagePDF pageEmail page

OSO, Tijdschrift  voor Surinamistiek  en het Caraïbisch gebied is een wetenschappelijk tijdschrift  in de Nederlandse taal. In OSO worden artikelen geplaatst die betrekking hebben op taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis. OSO is een zogenaamd refereed journal. Aangeboden artikelen  worden anoniem gejureerd door twee daartoe aangezochte wetenschappers. Het artikel mag niet elders zijn gepubliceerd of aangeboden.

De uiterste inlevertermijn  van artikelen  is 1 juni voor het novembernummer.

Artikelen

Artikelen worden ingediend bij de hoofdredacteur John Schuster. Dat kan digitaal via het e-mail adres: j.schuster@vu.nl

De tekst dient als volgt aangeleverd te worden:

 • Aangemaakt in Word, niet afbreken, niet opmaken (platte tekst).
 • Artikelen aanleveren in goed Nederlands.
 • Vakjargon dient bij voorkeur vermeden te worden, of indien onvermijdelijk tot een minimum te worden beperkt, en dan met heldere uitleg van de vakterminologie.
 • De omvang van een artikel is maximaal 6.000 woorden (inclusief noten enliteratuurlijst).
 • Het artikel  bevat  tussenkopjes in vet, voorafgegaan  door één witregel.
 • Gebruik bij voorkeur: Times New Roman, 10 puntsletter, zowel voor de tekst als de voetnoten.
 • De tekst is ingedeeld in alinea’s. Een alinea eindigt met een harde return. Een nieuwe  alinea  begint  voor aan de regel (geen tab, geen spaties en/of witregels).
 • In de tekst dient verwezen te worden naar de afbeeldingen en naar eventueel aanwezige tabellen.
 • De tabellen, kaartjes en afbeeldingen nummeren (dus in de tekst bijvoorbeeld:zie Tabel 4).
 • Tabellen, kaartjes en afbeeldingen hebben een titel en een bronvermelding.
 • Tabellen, kaartjes en afbeeldingen dienen in aparte bestanden te worden aangeleverd.
 • OSO werkt  met voetnoten,  maar de artikelen  dienen met eindnoten  te worden  ingeleverd.  Deze kunnen automatisch  in Word worden aangemaakt.
 • De literatuurlijst dient opgemaakt te zijn volgens de Oso-werkwijze  (zie hiervoor een recente OSO; let  op de juiste  volgorde;  let  ook op de plaats  van uitgave + uitgever).
 • Literatuurverwijzingen in de tekst geschieden  door te verwijzen naar auteur + jaartal  + pagina in de tekst tussen haakjes. Indien geciteerd  of geparafraseerd  wordt,  dient altijd  naar een pagina te worden  verwezen (bijvoorbeeld:  Hartsinck  1770: 213). Dus geen literatuur  in de noten!
 • Het artikel eindigt met enige persoonlijke informatie  over de auteur  van het artikel; in OSO worden  de post-  en e-mail  adressen  van de auteurs  vermeld.  Wij  verzoeken de auteurs deze onder het artikel  te vermelden.

Mocht  een artikel  niet voldoen aan bovenvermelde richtlijnen,  dan wordt dit door de redactie teruggestuurd, met het verzoek een en ander in orde te maken. Zijn deze zaken wel in orde, dan zendt de eindredacteur de kopij aan twee terzake deskundige wetenschappers, die de kopij toetsen op de volgende criteria:

 • Het artikel behandelt  een onderwerp  dat relevant is voor de Surinamistiek.
 • Het artikel moet meerwaarde hebben ten opzichte van eerder gepubliceerdeboeken of artikelen.
 • Het artikel is in goed Nederlands geschreven.
 • Het artikel is de weerslag van empirisch, wetenschappelijk onderzoek.
 • Het moet duidelijk zijn hoe de auteur het empirische materiaal heeft verzameld.
 • In het artikel wordt op wetenschappelijke wijze verwezen naar gebruikte literatuur  en eindigt met een opgave van de gebruikte literatuur.

Afbeeldingen

De auteurs wordt  met klem verzocht bij hun artikel  voor mimimaal  twee  afbeeldingen  te zorgen. Wees creatief!  Deze afbeeldingen  bij voorkeur aanleveren met een resolutie van 300 dpi in bmp- of jpg-format Dit kan als attached file naar j.schuster@vu.nl of op een cd-rom toesturen aan de hoofdredacteur .

Over het copyright

Met het insturen van kopij geeft de auteur automatisch toestemming tot eventuele plaatsing; het copyright wordt overgedragen aan de Stichting IBS.

Het artikel mag niet elders zijn gepubliceerd, tenzij de redactie uitdrukkelijk meldt dat dit geen bezwaar is.

 • Het is de auteur toegestaan na publicatie een versie in een andere taal te publiceren  (in een tijdschrift  of boek). Toestemming is hiervoor niet vereist.
 • Indien OSO uitverkocht  is, zal IBS de artikelen  op het Internet plaatsen.
 • Auteurs krijgen geen vergoeding voor geleverde artikelen; wel krijgen zij twee gratis exemplaren van het nummer toegestuurd.

Recensies worden  op verzoek van de redactie  geschreven. Recensies in OSO concentreren  zich op het belang van de besproken publicatie  voor de surinamistiek/caraïbistiek. Een recensie mag niet reeds elders zijn gepubliceerd  of aangeboden.

Eisen aan recensies

 • De titelbeschrijving  van het boek dient er als volgt uit te zien: Auteur, Titel (cursief). Plaats van uitgave: Uitgever, jaartal.  Aantal pagina’s, ISBN, prijs.  Bijvoorbeeld: Ad de Bruijne, Libanezen in Suriname; Van Bcharre naar Paramaribo, 1890-2006. Leiden: KITLV Uitgeverij,  2006. 153 p., ISBN 90 6718 2826, prijs € 19,95.
 • Een recensie bedraagt 800 – 1000 woorden. Indien de bespreker meent meer dan 1000 woorden nodig te hebben voor een bespreking (in het geval van bundels e.d.), dan dient dit vooraf te worden geaccordeerd door de eindredacteur  van de recensierubriek.
 • De recensent  geeft een bondige weergave van de hoofdlijnen, stellingen en/ of theses uit de besproken publicatie  en plaatst  deze binnen de relevante ontwikkelingen  en inzichten van het vakgebied in kwestie, maar doet dat met oog op de algemeen surinamistische context van OSO.
 • De recensent  geeft zijn/haar visie op de belangrijke bevindingen uit de besproken publicatie.  Wat zijn de pluspunten,  Wat de minpunten? Doe dit laatste  zorgvuldig. Motiveer  negatieve  kritiek  daarom altijd  met voorbeelden of citaten  uit het boek. Verwijs  naar de desbetreffende  bladzijde. Rond de bespreking af met een korte algemene concluderende beschouwing.
 • Een recensie bevat geen voetnoten. Eventuele verwijzingen naar andere literatuur staan in de hoofdtekst en worden beargumenteerd.
 • Recensies dienen uiterlijk acht weken na ontvangst van het boek, via e-mail gezonden te worden naar de eindredacteur  van de recensie rubriek John Schuster (j.schuster@vu.nl ), tenzij door de omvang van de publicatie een ruimere tijd voor het schrijven van de recensie nodig is. Hierover dient contact te worden opgenomen met de eindredacteur van de recensierubriek.
 • De redactie  heeft  het recht om wijzigingen in taalkundige  zin en toevoegingen in de tekst aan te brengen en zonodig de tekst in te korten. De richtlijn  voor auteurs van de artikelen geldt overeenkomstig.
 • De redactie behoudt zich het recht voor een recensie te allen tijde teweigeren.
 • Er worden maximaal twee boekbesprekingen per recensent  per OSO-nummer gepubliceerd, tenzij de recensieredactie anders besluit.
 • Recensenten  krijgen geen vergoeding voor hun recensies;  zij mogen  het  besproken boek behouden en krijgen een gratis exemplaar toegestuurd van het nummer, waarin de boekbespreking is opgenomen. Als zij al abonnee zijn, ontvangen zij derhalve een extra nummer.
 • Onder aan de boekbespreking moet de naam van de recensent worden vermeld, eventueel met vermelding van het instituut  waar hij/zij werkt.
 • Voor de overige instructies inzake opmaak, aanlevering en copyright van de kopij, zie de richtlijnen  voor auteurs van de artikelen.

 

Print Friendly, PDF & Email